AVG

AVG-privacybeleid

Een aantal jaren geleden is het AVG-beleid in Nederland een hot item geworden. Terecht overigens, maar we hebben daar als vereniging bij communicatie naar de leden (naast het boeren verstand gebruiken en zorgvuldig zijn bij privacygevoelige informatie) niets mee gedaan.

We hebben inmiddels een document opgesteld, waarin we ons AVG-privacybeleid uiteenzetten. De huidige leden hebben al eens het verzoek gekregen akkoord te gaan met dit TCH AVG-beleid. Dit kon middels het formulier update persoonsgegevens, zodat je ons machtigt voor het gebruik van de essentiële persoonlijke gegevens, wat nodig is om de vereniging draaiende houden. Je kunt parallel daaraan ook bij ons de afwijking op de standaard kenbaar maken door een mail te sturen naar: [email protected]   

AVG-document (versie 20200522)


Privacybeleid
TC Haalderen, Notenboomstraat 20, 6685 AK Haalderen, www.tchaalderen.nl, 0481-464091 (sportkantine)

Persoonsgegevens die wij verwerken
TC Haalderen verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (voorkeur mobiel)
- E-mailadres
- IBAN Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen vindt uitsluitend plaats voor zover er sprake is van expliciete toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers van de betrokkene(n). TC Haalderen kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TC Haalderen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze communicatiebrieven
- Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- TC Haalderen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
De persoonsgegevens die verwerkt worden staan opgenomen in een verwerkingsregister.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TC Haalderen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
TC Haalderen deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, mits je daar vooraf toestemming voor gegeven hebt of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt TC Haalderen jouw persoonsgegevens aan KNLTB, t.b.v. inschrijvingen. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gebruik van beeldmateriaal
TC Haalderen behoudt zich het recht om beeldmateriaal, aangaande activiteiten van de TC Haalderen, te gebruiken op onze website, sociale media en nieuwsbrief. Je kunt hier bezwaar tegen maken door contact op te nemen via [email protected]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TC Haalderen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens worden er analytische cookies verwerkt voor zover deze geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of (deels) bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TC Haalderen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid (“dataportabiliteit”). Het recht op dataportabiliteit beperkt zich tot de persoonsgegevens die digitaal door TC Haalderen zijn verwerkt. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover TC Haalderen beschikt in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Hetzelfde geldt voor een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, het streven is uiterlijk binnen 4 weken. Voor zover er geen sprake is van buitensporige dan wel disproportionele verzoeken, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht om te voldoen aan een verzoek. E.e.a. wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TC Haalderen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. TC Haalderen beoordeelt ten minste jaarlijks of het gevoerde beleid voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van de gegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected] 

TC Haalderen wil je er ten slotte op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons